Általános Szerződési Feltételek

az Inter-Ambulance ZRt. betegszállítási szolgáltatásához

I. Általános rendelkezések, fogalmak

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Inter-Ambulance zRt (a továbbiakban: Szolgáltató) által betegszállítási szolgáltatásokra kötött szerződésekre (a továbbiakban: szerződés) terjed ki.
 2. Az ÁSZF tárgya a honlapon ismertetett és megrendelhető betegszállítási szolgáltatások összessége.
 3. Megrendelő: a betegszállítási szolgáltatás igénybe vevő, megrendelő akár elektronikusan írásban, akár szóban a megadott telefonszámokon. továbbiakban Megrendelő
 4. A Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban: Felek.
 5. Az ÁSZF hatálya a 2020.03.03. napját követően megkötött szerződésekre terjed ki.
 6. A szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a szerződés rendelkezései az irányadók.
 7. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Megrendelő az ÁSZF tartalmának megismerését követően a szerződési ajánlat, díjszabás elfogadásával ismer el.
 8. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a szerződésben használt fogalmak szerint értelmezendők.
 9. Az általános szerződési feltételek a Szolgáltató, mint adatkezelő (lásd adatkezelési feltételek) által üzemeltetett http///mentorendeles.hu weboldalon illetve a web oldal által hirdetett betegszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait, jogi kötelezettségeit, a megrendelés menetét, jogi feltételeit, illetve a Szolgáltató jogait, kötelezettségeit és az irányadó jogi feltételeket tartalmazza.
 10. A Megrendelő az általános feltételek elolvasásával nyilatkozik, hogy az ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadta. Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a betegszállítást megrendeli.
 11. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, minden esetben a megrendelés előtt kérjük olvassa el figyelmesen a feltételeket. Természetesen módosítás esetén a már előzetesen leadott megrendelésekre a megrendelés napján érvényben lévő ÁSZF feltételei az irányadók
 12. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon nyilvánosan megismerhető és annak elfogadásáról nyilatkozat tehető.

II.    Együttműködés, kapcsolattartás, értesítés

 1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni.
 2. A szerződés teljesítése során mindennemű értesítést írásban vagy szóban is meg kell erősíteni, és azokat megküldeni az érdekelt Felek elektronikus e-mail címére. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket e-mail formában elfogadják egymástól. Bármely Fél által észlelt, a szerződés szerződésszerű teljesítését lehetetlenné tévő akadály felmerülése, esetén az értesítést szóban és e-mail formájában is meg kell erősíteni.

III.  Felek jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljes körűségéért. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal és szakértelemmel járjon el.
 2. A Szolgáltató felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.
 3. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokat a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja.
 4. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére minden olyan információt, adatot biztosítani, amelyek a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ezzel összefüggésben bármilyen hozzáférési lehetőséget a Szolgáltató kizárólag a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítése céljából jogosult igénybe venni, és köteles alkalmazkodni a Megrendelő biztonsági előírásaihoz. Ezen előírásokról történő tájékoztatás a Megrendelő kötelezettsége.
 5. A Megrendelő a megrendeléssel nyilatkozik, hogy az általa megadott és a szerződésben foglalt adatok – különösen a személyes illetve cégadatok – teljes körűek, valódiak és hitelesek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokban bekövetkező valamennyi változásról köteles haladéktalanul, de legkésőbb a betegszállítást megelőző napon értesíteni a Szolgáltatót.

Betegszállítási szerződés létrejötte

 1. A megrendelés: A Szolgáltató weboldalán keresztül, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat, nagykorú, cselekvőképes személy adhat le elektronikus úton megrendelést.
 2. A Felek közötti szerződés a megrendelés valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltésével és annak elküldésével és a Szolgáltató általi visszaigazolásával és A Megrendelő által elfogadott díjszabás esetén válik jogszerűvé és hatályossá, mely a Felek között magyar nyelven létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.
 3. A megrendelések visszaigazolása a Szolgáltató részéről minden esetben a Szolgáltató betegszállítási diszpécser szolgálatán keresztül, adategyeztetés, illetve az ajánlat és a díjszabás megadása és elfogadása után, telefonon történik
 4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesített szolgáltatás után a szolgáltatói díjat előzetesen egyeztetett fizetési módon számla ellenében kiegyenlíti.
 5. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadók.

IV.  Díjazás és a teljesítés igazolása

 1. A feltüntetett díjszabásaink bruttó forint árak, amelyek mentesek az általános forgalmi adó alól.
 2. A Megrendelő a díjat a szállítás teljesítésével, és a Szolgáltató által számla átadásával egyidejűleg készpénzben köteles kiegyenlíteni.
 3. A Szolgáltatói díj kiegyenlítése különleges esetben, előzetesen banki átutalással is lehetséges.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetesen bejelentés nélkül díjszabását megváltoztassa, mely már az előre megrendelt, leegyeztetetett szállítási díjat nem módosítja.
 5. A szolgáltatási díj a betegszállítási feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerült költségekre és egyéb díjakra tekintettel került megállapításra, ezért a Szolgáltató a megállapított és elfogadott díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.

V.    Késedelmes, illetve hibás teljesítés, lemondás

 1. A Szolgáltató a szerződést hibásan teljesíti, amennyiben a betegszállítást nem teljesíti, vagy nem megfelelő szakmai színvonalon teljesít, ezért felelőséggel tartozik.
 2. A megrendelt szolgáltatást LEMONDANI, annak adatain, paraméterein VÁLTOZTATNI kizárólag telefonon és a honlapon közzétett elektronikus elérhetőségünkön lehet.
 3. A megkezdett betegszállítás lemondása esetén a vállalási ár teljes egészében kiszámlázásra kerül a Megrendelő részére.
 4. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy nem szerződésszerű teljesítése esetén a teljesítés elfogadása a Megrendelő részéről nem minősül a szerződésszegésből eredő jogok érvényesítéséről való lemondásnak.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a megrendelés során a téves, helytelen, hiányos információk kerülnek részére közlésre és ennek eredményeképpen nem megfelelő feltételekkel kerül sor a szolgáltatás elvégzésére.
 6. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkről:
 • A RENDELÉST FELADÓ NEVE
 • A RENDELÉST FELADÓ TELEFONSZÁMA
 • UTAS NEVE
 • UTAS TELEFONSZÁMA
 • MIKORRA KELL A CÉLÁLLOMÁSRA ÉRNI?
 • ÉÉÉÉ/HH/NN óó:pp
 • DIAGNÓZIS
 • UTAS ÉLETKORA
 • UTAS ÁLLAPOTA
  • járóbeteg (a járműhöz ki tud gyalogolni)
  • fekvőbeteg (hordágyat igényel a járműhöz jutáshoz)
  • ülőbeteg (ülőkocsit igényel)
 • SZAKSZEMÉLYZET ÉS FELSZERELÉS
  • szakápolót igényel
  • orvosi felügyeletet igényel
  • nincs különös szakszemélyzeti igény
  • oxigént igényel
 • HONNAN?
  • (Ir.szám, Település, Utca, Házszám, Kaputelefon, Intézmény neve, stb.)
 • HOVA?
  • (Ir.szám, Település, Utca, Házszám, Kaputelefon, Intézmény neve, stb.)
 • EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
 • (PL. NINCS LIFT, SOK LÉPCSŐ, KIEMELKEDŐ TESTSÚLY, PORTÁST KERESNI, STB)

A Szolgáltató az adatokat szigorúan bizalmasan az orvosi adatkezelés szokásos módján kezeli és a jogszabályban meghatározott ideig tárolja utána megsemmisíti.

VII. A szerződés módosítása, megszűnése

 1. A szerződés bármely fél kezdeményezésére közös megegyezéssel bármikor módosítható. A módosítás kizárólag írásban érvényes.
 2. A szerződés határozott időtartamra jön létre és a határozott idő lejártával vagy a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg, illetőleg, ha a szerződést bármelyik fél írásban felmondja. A felmondási idő mindkét fél részéről – az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított – 30 nap.
 3. A Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megállapodás kizárólag írásban, a felek együttes aláírásával érvényes.
 4. A szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik Félhez eljuttatott írásbeli értesítéssel, ha a másik Fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő 8 napon belül. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett Féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása.

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Az ÁSZF-fel és a szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

3. Irányadó jogszabályok:

a) Ptk.  – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

b) Eütv. – 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

c) 2003. évi LXXXIV. törvény – Hatályos jogszabályok

d) 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről

e) 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról

f) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről