Adatkezelési Tájékoztató

– weboldallal kapcsolatos adatkezelésről –

I. Adatkezelő személye, elérhetőségei

Név Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.
Cégjegyzékszám 01-10-047813
A nyilvántartó bíróság megnevezése Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám 24672331-2-42
Telefonszám 06-1-799-5110
E-mail cím info@interambulance.hu
Honlap cím https://www.mentorendeles.hu/
Képviseli (önálló képviseleti joggal) Grécs László vezérigazgató

továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő vagy munkáltató.

Ezen túlmenően Adatkezelő alatt – kivéve, ha jelen Szabályzat ettől eltérően rendelkezik – érteni kell az Adatkezelő munkavállalóit, akik – foglalkoztatási jogviszonyukkal összefüggő – eljárásáért Adatkezelő társaság, mint foglalkoztató a 2012. évi I. törvény, illetve a 2013. évi V. törvény szerint felelősséggel tartozik.

A jelen weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről az Adatkezelő, mint a https://mentorendeles.hu/ domain név alatt elérhető weboldal és aloldalainak – továbbiakban: weboldal – üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását. Az érintettek jelen tájékoztatót adatkezelő székhelyén, valamint adatkezelő weboldalán korlátozás nélkül elérhetik.

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

I. Adatkezelő személye, elérhetőségei

II. Kik az Érintettek, kire vonatkozik jelen Tájékoztató?

III. Mit tartalmaz jelen Tájékoztató?

IV. Adatkezelés esetei

VI. Milyen jogai vannak az érintettnek?

Hova fordulhat jogai megsértése esetén?

VII. Adatbiztonság

II. Kik az Érintettek, kire vonatkozik jelen Tájékoztató?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki Adatkezelő weboldalát felkeresi, illetve aki felveszi a kapcsolatot Adatkezelővel közösségi oldalain (Facebook, Twitter, YouTube).

III. Mit tartalmaz jelen Tájékoztató?

Tájékoztatást

 • az Adatkezelő által gyűjtött, Önt azonosító adatokról;
 • arról, hogyan használja fel ezeket az adatokat Adatkezelő;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján az adatok kezelése történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülhetnek; és
 • arról, hogy hogyan történik az adatok tárolása;
 • arról, hogy milyen jogai vannak Önnek az Adatkezelő általi adatkezelések tekintetében.

A jelen Szabályzat tartalmazza továbbá az Ön adataira és magánszférájára vonatkozó további fontos információkat. Amennyiben a jelen Tájékoztató bármely pontja ellentétes lenne a magyar jogszabályokkal, a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Társaságunk, mint adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájárulás, az adattakarékosság, az adatbiztonság és a bizalmasság elve szerint, a vonatkozó jogszabályok és különösen a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelettel (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete; “General Data Protection Regulation” – a továbbiakban: a „GDPR”) összhangban kezeli.

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje adatait és igazolja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, ez esetben a weboldalt nem tudja böngészni.

IV. Adatkezelés esetei:

(1) A weboldal felkeresésével és azon való böngészéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre:

Az oldal adatait az Üzemeltető és az Adatfeldolgozók a Google Google Analytics rendszerén keresztül gyűjtik. A kezelt adatok köre alapértelmezés szerint nem alkalmas a felhasználók személyes azonosítására, az adatok kezelése során a felhasználók személyes azonosítására az Üzemeltető és az Adatkezelők nem törekszenek

Minden alkalommal, amikor ellátogat a weboldalra, automatikusan hozzájuthatunk az alábbi adatok bármelyikéhez:

 1. műszaki adatok, Beleértve az Internet protocol (IP) címet, amellyel az Ön gépe az internetre kapcsolódik, domain név és ország, amely lekéri az adatokat, a letöltött mappák, az Ön által használ böngésző típusa és verziószáma, böngésző plugin és verziószám, az operációs rendszer és platform;
 2. a látogatásának adatai, beleértve a teljes Uniform Resource Locators (URL) kattintások összességét (clikstream) a weblapunkról és a weblapunkon keresztül (dátummal és időponttal), egyes látogatott weblapok dátuma és a látogatás időtartama, a lapon töltött idő és interakció adatai (úgy mint gördítések (scrolling), kattintások (clicks), és mouse-over), annak módja, hogy hogyan böngészett tovább a lapról, forgalmi adatok, helymeghatározó adatok, weblog és egyéb kommunikációs adatok illetve további szolgáltatások kezdeményezése és letöltések során megadott adatai.
 3. Amennyiben Ön közösségi médián keresztül kerül velünk kapcsolatba, bizonyos adatokat gyűjtünk Önről a közösségi médiában használt adatlapjáról, a velünk kapcsolatos interakciójából, vagy azokból az adatokból, amelyeket termékeinkhez vagy szolgáltatásinkhoz kapcsolódóan Ön megad.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felkeresi a weboldalt és azon böngészik.

Az adatkezelés célja minden esetben a weboldalunk használatának biztosítása, valamint a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés időtartama: A Google Analytics alapértelmezett adatmegőrzési szabályzatának megfelelő alapértelmezett időintervallum.

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a weboldal felkeresésével.

Az adatkezelés jogalapja felhasználó hozzájárulása, melyet a weboldal használatával  ad meg. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az oldalon tárolt adatokhoz az Üzemeltető és a lent feltüntetett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Az adatok felhasználása: a weboldal használatának biztosítása és felhasználói élmény fokozása.

(2) Online betegszállítási megrendelésével kapcsolatos adatkezelés

Online betegszállítási megrendelés űrlap adatai: az online megrendelés űrlapon szolgáltatott adatokat az Üzemeltető a szolgáltatás biztosítása érdekében gyűjti.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az űrlap kitöltésével betegszállítást rendel meg, illetve ha nem maga részére rendel, ez esetben az a természetes személy, aki részére a betegszállítás megrendelésre kerül.

Kezelt adatok köre: a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet mellékleteiben előírt adatok.

Az adatkezelés célja a betegszállítási szolgáltatás teljesítése és ezen törvény szerinti gyógykezelés fogalma alá sorolt egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos, a 1997. évi XLVII. törvény szerinti adatmegőrzési kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül.

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a weboldalon elhelyezett űrlap kitöltésével.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az oldalon tárolt adatokhoz az Üzemeltető és a betegszállítással megbízott személyek, Adatkezelő alkalmazottjai férnek hozzá.

Az adatok felhasználása: a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében kerül sor az adatok felhasználására.

Adatkezelés jogalapja:  Egészségügyi ellátásra (betegszállítás) irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

(3) Kapcsolatfelvétel

A weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontban az érintettnek lehetősége van megadni személyes adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).

Az érintettek és a kezelt adatok köre: Azon érintettek, akik a kapcsolatfelvétel érdekében a weboldalon keresztül megadják személyi adataikat. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges: név; e-mail; tárgy; üzenet.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel esetében a beterjesztett igény vagy kérdés lezárultáig, illetve amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az oldalon tárolt adatokhoz az Üzemeltető és a megkeresésre válaszadással megbízott Adatkezelői munkavállalók jogosultak.

Az adatok felhasználása: a kapcsolatfelvétel céljának megfelelő tájékoztatás nyújtás, egyéb teljesítés.

(4) Weboldal látogatásával kapcsolatos cookie-k és technikai eszközök

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatja érintetteket az általa weboldalán használt cookie-kkal, beépülő modulokkal, adatgyűjtőkkel kapcsolatban:

3.1. Cookie-k

 1. A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyek a weboldal meglátogatásakor a látogató böngészőjébe helyeződnek és ezen keresztül a számítógép merevlemezén adatokat tárolnak. A cookie-k lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára látogató felismerését a különféle webhelyeken, szolgáltatásokban, eszközökön. A cookie-kat azért használjuk, hogy megértve és emlékezve a látogató személyes böngészési preferenciáit, a jövőben személyre szabottabb élményt nyújthassunk a látogató számára.
 2. A cookie-k alkalmasak arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát
 3. A látogató webböngészőjében beállíthatja az összes cookie elfogadását vagy tiltását, illetve értesítés megjelenítését cookie érkezésekor. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet utána, hogy miként módosíthatók a cookie-beállítások.
  Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatások cookie-kat igényelhetnek a működésükhöz, amelyek letiltása befolyásolhatja a szolgáltatások vagy azok egyes részeinek használatát.
 4. A cookie-k kezeléséről további tájékoztatást a www.allaboutcookies.org weboldalon kaphat. A cookie-kat Adatkezelő a weboldal Ön igényeinek megfelelő kialakítására, termékeinek, szolgáltatásainak, marketing tevékenységének javítására használja.
 5. Társaságunk az alábbi fajtájú cookie-kat használja, illetve használhatja weboldalán:
  1. Alapvető cookie-k: Ezek nélkül Társaságunk nem tudja garantálni a weboldal megfelelő működését. Ezek nem gyűjtenek személyes adatot az érintettől.
  2. Teljesítmény cookie-k Lehetővé teszik a weboldal teljesítményének és megjelenésének elemzését, valamint a hibák észlelését.
  3. Funkcionális cookie-k Lehetővé teszik, hogy a weboldal jobb felhasználói élményt biztosítson. Például az ilyen típusú cookie-k segítségével biztosítjuk, hogy ha webhelyünkre látogat, az ott megjelenő információk megfeleljenek felhasználói beállításainak.
  4. Hirdetési cookie-k Lehetővé teszik Társaságunk számára, hogy hirdetéseket juttassanak el a látogatóhoz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön hozzájárulás esetén közvetlenül felvegyék a látogatóval a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan termékekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket a látogató megtekintett a weboldalon.

3.2. Beépülő modulok (illetve Facebook Pixel beépítés, mely kód funkcionalitását tekintve irányadók rá a beépülő modulokra vonatkozólag alább írtak):

Weboldalunkon keresztül közösségi hálózatok beépülő moduljai is használhatók. Beépülő modult tartalmazó Szolgáltatás használatakor a látogató eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra Társaságunknak nincs befolyása. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti Szolgáltatásaink használatát.

Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Az alábbiakban információkat találhat a Szolgáltatásainkban használt Beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatóiról:

Amennyiben az alábbi közösségi hálózatok közül annak tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt adatait a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a Szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

 • Facebook Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.
 • YouTube Adatkezelő: YouTube LLC, whose principal place of business is at 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United State További információkat a YouTubehoz kapcsolódó adatkezelési szabályzat webhelyén talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Felhívjuk az érintettek figyelmét, tekintettel arra, hogy az előzőleg felsorolt szolgáltatók szerverei nem feltétlenül vannak Magyarországon, ezért előfordulhat, hogy a jelen pontban felsorolt adatok továbbításra kerülnek Magyarországon kívüli, külföldi országba. Ezzel kapcsolatos részleteket az előzőleg felsorolt linkeken elhelyezett tájékoztatókból ismerheti meg.

3.3. Hivatkozások és linkek

A weboldal harmadik személyek (azaz nem Adatkezelő által üzemeltetett) oldalaira mutató linkeket is tartalmazhat. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a harmadik személyek által üzemeltetett oldalak tartalmára és biztonságára, ezért nem tartozik felelősséggel azokért. Felhívjuk figyelmét, hogy minden oldalon tekintse át az adatkezelési tájékoztatót személyes adatai megadása előtt.

(5).    Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés, online marketing

Adatkezelő az alábbi közösségi oldalakon érhető el:

 • facebook.com/interambulance
 • twitter@interambulance
 • youtube.com/interambulance

Adatkezelővel kizárólag akkor kerül kapcsolatba az érintett, közösségi oldalán keresztül és így kizárólag abban az esetben kerül sor az alábbi adatainak kezelésére, amennyiben az érintett az Adatkezelővel saját közösségi oldalán keresztül kapcsolatba lép.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk közösségi oldalakon történő jelenléte marketing célú.

Az érintett a közösségi oldal szolgáltatója által meghatározott feltételek szerint, önkéntesen járul hozzá bizonyos cselekmények elvégzésével Társaságunk által közzétett tartalmak követéséhez. Kérjük, hogy az érintett ismerje meg előzetesen a közösségi oldalak adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját, melyeket a https://www.facebook.com/about/privacy/, https://twitter.com/en/privacy, https://www.youtube.com/intl/hu/about/policies/#community-guidelines weboldalon érhet el.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait, illetve azon közzétett tartalmakat kedveli (like), megosztja, követi, egyéb módon kapcsolódik hozzá önkéntesen.

Kezelt adatok és adatkezelés célja: nyilvános név (azonosítás céljából), nyilvános e-mail cím (kapcsolattartás céljából), érintett nyilvános fotói (azonosítás céljából), érintett által a felhasználói felületen keresztül küldött üzenete, illetve értékelése (kapcsolattartás, illetve minőségbiztosítás céljából).

Mi az adatok forrása? Az érintett által közvetlenül megadott adatok.

Mi az adatkezelés célja? A Társasággal kapcsolatos hírek, újdonságok, weboldalra is felkerülő tartalmak minél szélesebb körhöz történő eljuttatása, hozzáférhetővé tétele, marketing azért, hogy így az érdeklődők tájékoztatásra kerüljenek.

Meddig kerül sor adatkezelésre? Az érintett kérése alapján a törlésig.

Adatkezelés jogalapja: Érintett felhasználó hozzájárulása, melyet a közösségi oldalak funkciójinak Adatkezelő vonatkozásában történő használatával ad meg. /GDPR 6. cikk (1) a)/

V. Adatfeldolgozók, adattovábbítás címzettjei

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztatóban az egyes adatkezeléseknél meghatározott, az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket elérhető hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti.

Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó megnevezése Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01-09-909968
székhely 1144 – Budapest, Ormánság u. 4.
adószám 14571332-2-42
KSH szám  
e-mail cím iroda@tarhely.hu
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése tárhelyszolgáltatás nyújtása
Adatfeldolgozó megnevezése Linguapark Kft.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01 09 929601
székhely 1052 Budapest, Kecskeméti utca 2. 1. emelet 10A.
adószám 11674364241
KSH szám 11674364 7022 113 01
e-mail cím info@komkom.hu
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése weboldal üzemeltetés

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

VI. Milyen jogai vannak az érintettnek?

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2011. évi CXII. Info tv., valamint a GDPR alapján az alábbi jogokkal élhetnek a Társaságunk által végzett adatkezeléssel kapcsolatban:

 1. kérelmezhetik a Társaságunktól a rájuk vonatkozó személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást és azokhoz való hozzáférést,
 2. azok helyesbítését,
 3. elfeledtetését (mely az adatok végleges és teljes törlését magába foglalja), vagy
 4. kezelésének korlátozását és
 5. tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, valamint
 6. megilleti az adathordozhatósághoz való jog,
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jog a hozzájárulás visszavonásának joga,
 8. adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezésének joga,
 9. bírósághoz fordulás joga,
 10. kártérítés, sérelemdíj iránti igény;

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását az info@interambulance.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő székhelyére megküldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozat beérkezését követően az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztat VIII./(xi) pontja szerinti eljárás mellett megvizsgálja és megválaszolja a megkeresést, valamint megteszi az Adatkezelő szabályzataiban, egyéb belső előírásokban és a jogszabályokban foglaltak szerinti szükséges lépéseket.

Egyebekben az érintettek jogaira és azok gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Hova fordulhat jogai megsértése esetén?

(i) Panasz benyújtása Társaságunk felé az info@interambulance.hu e-mail címre, vagy székhelyére történő levélküldés útján.

(ii) Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
posta cím 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap cím http://naih.hu
telefonszám +36(1) 391-1400
fax +36(1) 391 14 10

Továbbá, kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Név Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Székhely 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
postacím 1525. Pf. 75
e-mail cím info@nmhh.hu
honlap cím http://nmhh.hu/
telefonszám (06 1) 457 7100
fax (06 1) 356 5520

Azonban kérjük az érintetteket, az eljárás kezdeményezése előtt panaszukkal szíveskedjenek először a Társaság felé fordulni, azt Társaságunk részére elküldeni a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített elérhetőségek egyikére annak érdekében, hogy a sérelmes helyzet a lehető leggyorsabban kivizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerülhessen.

(iii) Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

VII. Adatbiztonság

Társaságunk elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, jogosulatlan hozzáférés, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz a technika és tudomány mai állása szerint minden szükséges és elvárható óvintézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazását is.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljesen biztonságos folyamat, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy az érintett általi adattovábbításért a érintett teljes felelősséggel tartozik, Társaságunk nem vállal felelősséget és garanciát a weboldalon történő adattovábbítás biztonsága tekintetében, így különösen a weboldal biztonságáért (vírus és kártékony szoftverek alóli mentességért), hibamentességéért. Az érintettek a weboldalt saját felelősségükre használhatják. A weboldalon elhelyezésre kerülhetnek olyan linkek, melyek harmadik fél oldalaira mutatnak, mely oldalakért és az azok miatt keletkezett károkért Társaságunkat semmilyen felelősség nem terheli, felelősséget nem vállal, ezen oldalakat az érintettek saját kockázatukra látogatják. Az érintettek kizárólag ezen rendelkezések elfogadása esetén használhatják és használják a weboldalt, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával ezen rendelkezéseket az érintett tudomásul veszi és elfogadja.

Társaságunk a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja.

Módosítás esetén azt megfelelően közzé teszi Társaságunk. Kérjük időközönként ellenőrizze a módosításokat.

Amennyiben Ön továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat és használja a weboldalt, Ön ezzel megerősíti, hogy elolvasta és megértette az adatvédelmi Tájékoztatónk legutóbbi változatában található rendelkezéseket.

Budapest, 2020. 03.11.

Inter-Ambulance Zrt., mint Adatkezelő

jóváhagyó: Molnár György vezérigazgató